ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายก้าแหมน ลูกเหล็ม
(บาบอ)
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
นายต้ากีม กุลดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน