ฝ่ายการบริหารงานวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ศัลมียา ศุภนิมิตรวรกุล
อาจารย์อาภร อำหมัด
งานวัดและประเมินผล
อาจารย์รัตนา ตาเจริญ
งานวัดและประเมินผล
อาจารย์นุชนาถ ภักดี
งานหนังสือ
อาจารย์แอ็บซอบา เวลาดี
งานหนังสือ
อาจารย์จุฑาภรณ์ อุดี
งานลูกเสือ เนตรนารี
อาจารย์ศุภชัย ไร่ใหญ่
งานกิจการ นศท.
อาจารย์สุพรรษา ขาวเล็ก
งาน กยศ.
อาจารย์ธนกรณ์ ก๊กใหญ่
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
อาจารย์สาวิตรี ศรีนาชาติ
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
อาจารย์การาณี แดงร่า
งานแนะแนว
อาจารย์พรประภา ค้ามาก
งานแนะแนว
อาจารย์นูรีซา เนโซ
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา
อาจารย์เริงชัย ปูเงิน
อ. รัญชนา ใบอาสัน
งานหนังสือ
อาจารย์อัสมี สามะ
งานวิชาการศาสนา
อ.นูรฮายาตี กาจะลากี
งานเทียบโอน
อาจารย์คอลีเย๊าะ สลาวะ
งานนิเทศ
อาจารย์มณี เตาะสาตู
งานวัดและประเมินผล
อ. อับดุลเลาะ บาเหะ
งานวิชาการ
อาจารย์คอลีเยาะ ยูโซะ
งานวัดและประเมินผล
อาจารย์บัสรี มาหะมะ
งานแนะแนว