การบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
อาจารย์การาณี แดงร่า

อาจารย์ย่ารุตด้า สามารถ
ฝ่ายงานเทคโนโลยี

อาจารย์วนิดา รื่นเริง
ฝ่ายงานเทคโนโลยี

อาจารย์รสมีณี ผิวดำ
หัวหน้าฝ่ายงานสารสนเทศ

อาจารย์ซูไฮณี วาจิ
ฝ่ายงานเทคโนโลยี

อาจารย์จันทร์นิภา หวังสัน
ฝ่ายงานทะเบียน

อาจารย์สุรินทร์ สะวาหลัง
ฝ่ายงานเทคโนโลยี

______________________________

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

อาจารย์แวมูฮัมหมัดฟาซี แวยูนุ

อาจารย์สุรินทร์ ดลหล้า
ฝ่ายอาคารสถานที่

อาจารย์มหาศักดิ์ กาเราะ
ฝ่ายอาคารสถานที่

อาจารย์ไพสาล หวังเกษม
ฝ่ายอาคารสถานที่

อาจารย์อัสนาวี สะาระภี
ฝ่ายอาคารสถานที่

หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน

อาจารย์ฝาริด หมันหลี

อาจารย์ฟาฮัส หลานหลงส้า
ฝ่ายธนาคารโรงเรียน

อาจารย์สุทธิพงษ์ การกล้า
ฝ่ายงานกิจการนักเรียน

อาจารย์สุธีลักษณ์ บรรดา
ฝ่ายธนาคารโรงเรียน

อาจารย์นูรฮายานา โตีะเก็ง
ฝ่ายพยาบาล

อาจารย์รอมือล๊ะ ลงระยะ
ฝ่ายงานธนาคาร

อาจารย์อารยา ชลธี
ฝ่ายนิเทศนักเรียน

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

อาจารย์มูฮำหมัดรุซลัน ลือบากะลูติง

อาจารย์สมศักดิ์ พิกุลกาญจน์
ฝ่ายงานปกครอง

อาจารย์ชาญณรงค์ ราชนิยม
ฝ่ายงานปกครอง

อาจารย์อาอีฉ๊ะ การกล้า
ฝ่ายงานปกครอง

อาจารย์ศรัญญา มูฮำหมัดฝ่ายงานปกครอง

อาจารย์แวคอดีเยาะห์ อาแว
ฝ่ายงานปกครอง

อาจารย์อาแอเสาะ แสดีเยาะ
ฝ่ายงานปกครอง