การบริหารงานงบประมาณ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

อาจารย์หนึ่งฤทัย มะแซสะเต็ง

อาจารย์สุรีรัตน์ ลูกเจะ
ฝ่ายงานธุรการ/การเงิน