ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ ที่ตั้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร. ๐๗๕ – ๖๔๒๐๕๘ โทรสาร. ๐๗๕-๖๔๒๐๕๘ website: www.ekp.ac.th โดยนายก้าแหมน ลูกเหล็ม ได้จัดทำโครงการเสนอคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เห็นชอบ และเริ่มก่อสร้าง เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๗ โดยนายก้าแหมน ลูกเหล็ม เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นายต้ากีม กุลดี เป็นครูใหญ่และได้ปรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการเมื่อปี ๒๕๕๐ การดำเดินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๘ และทางโรงเรียนได้เชิญเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกระบี่ นายปฐม ภาโอกาส เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๘ การประเมินความพร้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเปิดดำเนินการเรียนการสอนปีการศึกษา ๒๕๔๘ และได้อนุมัติในการจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ใบอนุญาตเลขที่ กบ.๐๐๓/๒๕๔๘ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่.